İşveren;

a.     Çalışanların işyerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar.
b.    Aşağıdaki hallerde çalışanların sağlık muayenelerinin yapılmasını sağlamak zorundadır:
İşe girişlerinde.
İş değişikliğinde.
·        İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri hâlinde.
·        İşin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına göre Bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla.
·        Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalışacaklar, yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe başlatılamaz.
·        Bu Kanun kapsamında alınması gereken sağlık raporları işyeri hekiminden alınır. 10’dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli işyerleri için ise kamu hizmet sunucuları veya aile hekimlerinden de alınabilir. Raporlara itirazlar Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen hakem hastanelere yapılır, verilen kararlar kesindir.
·        Sağlık muayenesi yaptırılan çalışanın özel hayatı ve itibarının korunması açısından sağlık bilgileri gizli tutulur.

Sağlık Raporu için çalışandan istenen belgeler;

Ofis Çalışanları için;

·        Göz Muayenesi
·        Akciğer Grafisi
·        Hemogram
·        Kalp Elektrosu EKG

Ağır ve Tehlikeli işlerde çalışanlar için;

·        Göz Muayenesi
·        Akciğer Grafisi
·        Hemogram
·        Kalp Elektrosu EKG
·        Şeker
·        Üre
·        Kreatin
·        HBS / AG
·        AST / ALT / ALP
·        Anti HBS
·        Odyometri
·        Solunum fonksiyon testleri