ACİL DURUM EYLEM PLANI

Doğal afetler, yangın, kimyasal ya da basınçlı kapların patlaması, sabotaj, terör saldırısı gibi durumlarda işyeri bireylerinin alması gereken tedbirler zincirinin neler olmasının anlatılması, planlanması ve ilgili tatbikatların yapılmasına "Acil Eylem Planı" denilmektedir.

Afet ve acil durumlara hazırlıksız yakalanan işyerleri büyük kayıplar ile karşılaşırlar. Acil Durum Planları bu istenmeyen durumlara hazırlıksız yakalanmamak ve can, mal kaybını en aza indirmek için hazırlanır. Acil Durum Planları 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun yayınlanması ile tüm işyerleri için zorunlu kılınmıştır. Bu planlar; işyerinde ve çalışma şartlarında meydana gelen değişmeler, acil durum tatbikatları sırasında görülen aksaklıklar neticesinde ve belirli aralıklarla gözden geçirilerek revize edilirler.

Acil eylem planlamaları firmalarda yaşanabilecek olası risklere karşı işyerindeki bireyleri hazırlıklı tutma amacını güden bir dizi planı, iş bölümünü ve tatbikatları içerir. İşletmenizin mevcut şartları göz önüne alınarak çalışanlarınız, yangın, deprem, sel, sızıntı, sabotaj, ilkyardım vb. acil durumlar hakkında eğitilirler ve edindikleri bilgiler yılda 1 kez yapılan tatbikatlarla pekiştirilir.

Acil Eylem Planı; İşletmelerin her türlü acil duruma karşı hazırlıklı olması amacıyla;

 • Acil durum nedir?
 • Acil Durum Eylem Planı nedir?
 • Acil Durum oluşmaması için alınabilecek önlemler
 • Meydana geldiğinde yapılacaklar
 • İlk müdahale yöntemleri
 • Tahliye yol ve yöntemleri ve Sonrasında yapılacaklar, konularında ekipler oluşturup eğitilmektedir.
 • İşyerinde görevli çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlamak ve bu kişilerle işbirliği yapmak.

Acil Durum Eylem Planı Süreci

 • Acil durum planlarının oluşturulması
 • Acil durum ekiplerinin oluşturulması
 • Acil durum işaretleme çalışmaları
 • Acil durum toplanma bölgelerinin belirlenmesi
 • Acil durum eğitimleri ve tatbikatları
 • Taşınabilir yangın söndürücülerin kullanılmasına ilişkin bilgilendirme çalışmaları
 • 7Yangın eğitimi ve pratik olarak söndürme, ilkyardım, koruma ve kurtarma faaliyetlerinin uygulanması.

Acil Durum Eylem Planı İçerği

 • Acil durum planı genel esasları,
 • Acil durum organizasyonu ve görevi,
 • Acil durum ekipleri ve görevleri,
 • Haberleşme ve iletişim sistemi ve planı,
 • Acil durum prosedürleri,
 • Gerekli araç, gereç ve malzemeler,
 • Acil durum iletişim listesi
 • Acil durum kuruluşları ile koordinasyon ve işbirliği,
 • Acil durum senaryoları ve tatbikat planlaması
 • Medya ile ilişkiler ve kamuoyu baskısı vb. hususların belirtildiği bir plandır.
TEKLİF İSTE